1. udział w refundacji kosztów leczenia specjalistycznego rannych i poszkodowanych w misjach żołnierzy oraz ich rodzin, o ile koszty te przekraczają limity określone  zakresem ubezpieczenia;
  2. organizowanie inicjatyw pozwalających na rehabilitacje i powrót do normalnego życia rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami kraju;
  3. wspieranie znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej żołnierzy i ich rodzin, o których mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki transportu itp.;
  4. udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami I grupy, których inwalidztwo powstało w czasie pełnienia służby w polskich misjach wojskowych poza granicami państwa;
  5. pomoc osobom o których mowa w pkt 4 w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej m.in. poprzez udział w refundacji kosztów zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, studiów, kursów i szkoleń;
  6. działalność na rzecz integracji środowiska osób wymienionych w § 8;
  7. organizowanie grup wsparcia dla rodzin żołnierzy poległych lub rannych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
  8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin o których mowa w § 8;
  9. organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z niesieniem pomocy osobom wymienionym w § 8;
  10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
  11. działalność informacyjna i wydawnicza, obejmującą wydawanie książek, produkcja filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak również upowszechnianie w internecie i w środkach masowego przekazu, w formie audycji, filmów, artykułów, reportaży, wywiadów itp. wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.